TERAPIE RELAKSACYJNE D�WI�KIEM MIS TYBETA�SKICH
wg Metody Petera Hessa


Medycyna naturalna to przede wszystkim medycyna profilaktyczna. Warto skorzysta� z tego co oferuje, aby ,,wyprzedzi�" chorob�. Wszak lepiej zapobiega� ni� leczy�.
Witam Wszystkich d�wi�cznie,

Nazywam si� W�odek Paudyna. Z wykszta�cenia jestem nauczycielem i metodykiem nauczania j. angielskiego. W tym kierunku zdoby�em dyplom Master of Arts in Professional Development for Language Education na Leeds Metropolitan University.

Gdy po raz pierwszy do�wiadczy�em dobroczynnego dzia�ania d�wi�k�w, postanowi�em zg��bia� t� sztuk� relaksacji i uzdrawiania jako istotn� cz��� mojego rozwoju osobistego. Uko�czy�em 4-stopniowe szkolenie masa�u d�wi�kiem w Akademii Petera Hessa w Polsce i uzyska�em Certyfikat Masa�ysty D�wi�kiem Mis Tybeta�skich.

Prowadz� indywidualne masa�e d�wi�kiem oraz grupowe sesje d�wi�kowe zdobywaj�c do�wiadczenie potwierdzaj�ce moc i znaczenie d�wi�ku dla �ycia w zdrowiu i harmonii.

Podzielam wizj�, �e skuteczne terapie przysz�o�ci b�d� opiera� si� na efektywnym zarz�dzaniu energi� gdzie ukierunkowana praca z d�wi�kiem mo�e okaza� si� niezwykle skuteczna w �agodzeniu dolegliwo�ci b�d�cych skutkiem wielu presji wsp��czesnej cywilizacji.

Wykonuj�c masa�e i terapie d�wi�kiem chcia�bym pomaga� innym w pozbywaniu si� dolegliwo�ci, stres�w i napi�� �ycia codziennego oraz mie� sw�j drobny udzia� w kreowaniu radosnego, pomy�lnego i zdrowego �ycia.

Jestem r�wnie� mi�o�nikiem natury i staram si� docenia� to co ofiarowuje nam Wszech�wiat.

Zapraszam na terapie d�wi�kiem